1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu adisonline.pl.
1.2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej adisonline.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
1.3. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ADISONLINE.PL
2.1. Serwis adisonline nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
2.2. Użytkownik może korzystać z serwisu adisonline za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis adisonline zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies
2.3. Serwis adisonline dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie adisonline były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis adisonline zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie adisonline i na stronie internetowej Sklepu;

3. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA
3.1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
3.2. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
3.3. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
3.4. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
3.5. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu
3.6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

4. WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW
4.1. W ramach adisonline Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w serwisie adisonline, w szczególności opinie na temat Towarów lub Sklepów
4.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, serwis adisonline nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść
4.3. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w serwisie adisonline.pl;
4.4. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis adisonline wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie adisonline, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub Sklepów.
Użytkownik udziela adisonline także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez adisonline, dodanych stylizacji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.

5. OCHRONA PRYWATNOŚCI
5.1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu adisonline, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania serwisu adisonline, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów adisonline jak i podmiotów współpracujących
5.2. adisonline przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. adisonline z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności adisonline zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. adisonline sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez adisonline w ramach serwisu adisonline
5.4. Podczas korzystania z serwisu adisonline, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:przy rejestracji konta w serwisie (e-mail, imię i nazwisko)
5.5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa
5.6. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w serwisie adisonline swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do serwisu adisonline o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez adisonline. adisonline może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie adisonline naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika
5.7. Serwis adisonline wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych(np. o regionie, z którego następuje połączenie)
5.8. Serwis adisonline informuje, że podczas przeglądania stron internetowych adisonline.pl używane są przez adisonline pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z adisonline.pl. Uzyskane przez adisonline informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. adisonline informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu adisonline może być utrudnione,w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU
6.1. Serwis adisonline dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie adisonline. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku adisonline stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych
6.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis adisonline dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
6.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych
6.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem adisonline inny niż wskazany w powyższym pkt

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis adisonline poinformuje o tym Użytkowników na stronach adisonline.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis adisonline na stronach adisonline.pl
7.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.